L o a d i n g
ທີ່ຢູ່
02 ເມືອງວາທ່າ,
ຖະໜົນ ສຸພານຸວົງ,
ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ຊ່ອງທາງການຕິດຕໍ່

ພາບລວມເອັສທີກຣຸບ

ໜ້າຫຼັກ | ພາບລວມ
About Company

ກຸ່ມບໍລິສັດ ເອັສທີ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແຕ່ປີ 1994 ເຊິ່ງມີທຶນຈົດທະບຽນເບື້ອງຕົ້ນ 300 ລ້ານກີບ ທຽບເທົ່າໂດລາ 419,580.42 ໂດລາ (ອັດຕາແລກປ່ຽນ 715 ກີບ/ໂດລາ; 12/1994, ແຫຼ່ງທີ່ມາ: ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດ) ແລະ ມີຊັບສິນເບື້ອງຕົ້ນທັງໝົດເປັນຈໍານວນເງິນ 500 ລ້ານກີບ ທຽບເທົ່າໂດລາ 699,300.70 ໂດລາ (ອັດຕາແລກປ່ຽນ 715 ກີບ/ໂດລາ; 12/1994, ແຫຼ່ງທີ່ມາ: ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດ) ໂດຍມີການດໍາເນີນທຸລະກິດປະກອບມີ ທຸລະກິດປະເພດຕ່າງໆໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ແກ່: ທຸລະກິດນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ, ຮ້ານຄ້າປອດພາສີ, ຢາສູບ, ໄມ້ແປຮູບ, ຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ເຊິ່ງເປັນການລົງທຶນ ແລະ ບໍລິຫານໂດຍກົງຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ເອັສທີ ຈໍາກັດ.

52

Projects
Completed

34

Team
Members

6k+

Customers
Satisfaction
Who We Are

ກຸ່ມບໍລິສັດ ເອັສທີດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາປະຕິຮູບຕົວເອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕະຫຼອດ 29 ປີຜ່ານມາ. ມາຮອດປີ 2023 ນີ້ກຸ່ມບໍລິສັດ ເອັສທີ ຈໍາກັດ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ປັບປຸງຕົວເອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບເສດຖະກິດຕົວຈິງ ໂດຍມີການຍຸບເລິກບາງຫົວໜ່ວຍທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ, ມີການປັບປຸງ ແລະ ສົ່ງເສີມບາງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເພື່ອສຶບຕໍ່ ແລະ ມີການເພີ່ມເຕີມບາງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂຶ້ນມາໃໝ່ດ້ວຍການຫັນໃຫ້ເປັນປັດຈຸບັນຢູ່ຕະຫລອດເວລາ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບເສດຖະກິດຂອງຍຸກສະໄໝ.

With our low code solution you can model your process automation by yourself. This will increase your productivity in real time and bring all-around flexibility and best-in-class quality.

ລວມທຸລະກິດທັງໝົດ

ພາຍໃນເຄືອ ເອັສທີກຣຸບ

6k+

Satisfied Clients