L o a d i n g
ທີ່ຢູ່
02 ເມືອງວາທ່າ,
ຖະໜົນ ສຸພານຸວົງ,
ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ຊ່ອງທາງການຕິດຕໍ່

ໂຄງສ້າງ

ໜ້າຫຼັກ | ໂຄງສ້າງ

ໂຄງສ້າງ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ສະພາບໍລິຫານເປັນຜູ້ນໍາພາໃນການກໍານົດພາບລວມ
ການດໍາເນີນງານທຸລະກິດໄດ້ຮັບມອບຫມາຍໃຫ້ “ຄະນະບໍລິຫານງານ” ຮັບຜິດຊອບກວດກາການດຳເນີນງານຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ. ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຫຼັກການໃນການຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ. ນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕິບັດຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດທີ່ດີ ຄະນະຊີ້ນຳແມ່ນ “ຄະນະຊີ້ນຳການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວິສາຫະກິດ. ຄວາມສ່ຽງແລະການກວດສອບ" ແລະ "ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາການປະຕິບັດຕາມ" ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການກວດສອບວຽກງານ. ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ທຸກໆການດໍາເນີນການບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບທີ່ຮັບປະກັນການປະຕິບັດແລະລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ. ນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຂັບເຄື່ອນສໍາລັບການບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດມີຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຊັດເຈນໃນທົ່ວກຸ່ມ.