Icewall Tailwind HTML Admin Template

ເອັສທີ ເມືອງໄທ ປະກັນໄພ

ບໍລິສັດ ເອັສທີ - ເມືອງໄທ ປະກັນໄພ ຈຳກັດ ແມ່ນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ເອັສທີ ກຣຸບ ຈຳກັດ (ສປປລາວ) ແລະ ບໍລິສັດ ເມືອງໄທປະກັນຊີວິດ ມະຫາຊົນ, ບໍລິສັດ ເມືອງໄທປະກັນໄພ ມະຫາຊົນ (ປະເທດໄທ) ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2017ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ແລະ ບໍລິຫານງານໂດຍ ທ່ານ ສີທັດ ໄຊສຸລິວົງ ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 4 ລ້ານໂດລາ. ອທມທ ແມ່ນບໍລິສັດປະກັນໄພລະດັບສາກົນທີ່ດຳເນີນທຸລະກົດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເຊີ່ງໃຫ້ບໍລິການທັງ ປະກັນຊີວິດ ແລະ ປະກັນໄພທົ່ວໄປ ພ້ອມມີວິໃສທັດ ໃນການກ້າວເປັນບໍລິສັດຊັ້ນນຳໃນອຸດສາຫະກຳປະກັນໄພ ໂດຍການສະຫລອງຫລາກຫລາຍຜະລິດຕະພັນ ສະເຫນີຂາຍແບບມີອາຊີບ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການປະກັນໄພຢ່າງມີຄຸນນະພາບ.
ຊື່ເປັນພາສາລາວ: ບໍລິສັດ ເອັສທີ - ເມືອງໄທ ປະກັນໄພ ຈຳກັດ (ອທມທ) ຊື່ເປັນພາສາອັງກິດ: ST – Muangthai Insurance Co.,Ltd

ເອັສທີ ເມືອງໄທ ປະກັນໄພ

Dark Mode