ແຜນຜັງການຈັດຕັ້ງ:

|

 

ຄູ່ຮ່ວມການລົງທຶນ

ກິດຈະກຳ:
- ພິທີເຊັນສັນຍາ ສະຫວັນແລະປາກຊ່ອງ
-
ວິວທັດສະນີຍະພາບ ຂອງສະຫວັນເວກັສ

ຄັງຮູບພາບ
ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ພາບບັນຍາກາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 
 
 
 
 

Copyright ® 2011 S.T. Group Co.,Ltd.