ກິດຈະກຳ:
 
ນຳພານັກທຸລະກິດເກົາຫຼີທ່ຽວ ນຳພານັກທຸລະກິດເກົາຫຼີທ່ຽວ
ຮູບພາບພາກຸ່ມນັກທຸລະກິດຈີນທ່ຽວ ພິທີເຊັນສັນຍາຂອງ ສະຫວັນ ແລະ ປາກຊ່ອງ
ຮູບພາບທີ: 12 ໂຄງການປາກຊ່ອງ ຮູບພາບທີ: 16 ໂຄງການປາກຊ່ອງ
ຮູບພາບທີ: 17 ໂຄງການປາກຊ່ອງ ພະຍານຂອງພິທີເຊັນສັນຍາ
   
ແຂກ VIP
   

 

|

 

ຄູ່ຮ່ວມການລົງທຶນ

 

ກິດຈະກຳ:

 

ຄັງຮູບພາບ

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ພາບບັນຍາກາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright ® 2011 S.T. Group Co.,Ltd.