ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ:

ກຸ່ມບໍລິສັດ ເອັສ.ທີ. ກຣຸບ ຈຳກັດ, ແມ່ນບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນຫຼາຍທຸລະກິດທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1994, ໃນປີ 1997 ກຸ່ມ ບໍລິສັດໄດ້ຮັບຜົນ ກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກວິກິດການທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງອາຊີ ດ້ວຍການບໍລິຫານ ແລະ ການ ຮ່ວມມືຢ່າງແຂງແຮງ ຈຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ ກຸ່ມບໍລິສັດໄດ້ພົ້ນຈາກວິກິດດັ່ງກ່າວນັ້ນ.

ກຸ່ມບໍລິສັດ ເອັສ.ທີ. ກຣຸບ ຈຳກັດ, ໄດ້ເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ມາກັບທຸລະກິດທີ່ບໍລິສັດໄດ້ດຳເນີນເຊັ່ນ: ການ ນຳເຂົ້າ ແລະສົ່ງອອກ, ຮ້ານຄ້າປອດພາສີ, ຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ, ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ອຸດສະຫະກຳຢາສູບ, ອຸດສະ ຫະກຳໄມ້, ເຄື່ອງດື່ມ, ກໍ່ສ້າງ, ໂຮງແຮມ ແລະ ຣີສອດ. ກຸ່ມບໍລິສັດ ເອັສ.ທີ. ກຣຸບ ຈຳກັດ, ຍັງໄດ້ດຳເນີນທຸລະກິດທາງດ້ານອະສັງຫະລິມະຊັບ ແລະ ຍັງໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນ ແລະທີ່ປຶກສາ ໃຫ້ແກ່ ນັກລົງທຶນນຳອິກ.

ຫຼັງຈາກ, ບໍລິສັດໄດ້ປະກາດກົນໄກເສດຖະກິດໃໝ່, ສປປ ລາວ ໄດ້ກ້າວໄປສູ່ເສດຖະກິດທີ່ມຸ້ງເນັ້ນທາງຕະຫຼາດ ແລະ ຕະຫຼາດເສລີ ເທື່ອລະໜ້ອຍ, ນັບແຕ່ນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ ກຸ່ມບໍລິສັດກໍໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ໄດ້ຖືກປັບປຸງຂຶ້ນ.

ກຸ່ມບໍລິສັດ ເອັສ.ທີ. ກຣຸບ ຈຳກັດ, ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນຈາກການພັດທະນາເສດຖະກິດ ດັ່ງກ່າວຂອງລາວເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຍັງໄດ້ສົ່ງເສີມ ຕໍ່ການພັດທະນາດັ່ງກ່າວດ້ວຍເຊັ່ນກັນ, ໂດຍສະເພາະທາງດ້ານການກິລາ ໂດຍເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນຫຼັກ ໃຫ້ແກ່ສະຫະພັນມວຍແຫ່ງຊາດ ລາວ ພາຍໃຕ້ຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດ ໂອສົດສະພາແຫ່ງປະເທດໄທ ເອັມ-150.

ກຸ່ມບໍລິສັດໄດ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດໃນເຄືອຄ່າຍ ແລະ ບໍລິສັດຮ່ວມມືກັບນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ກຸ່ມບໍລິສັດດຳເນີນທຸລະກິດ ພາຍໃຕ້ຄວາມຊື່ສັດ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຍັງໄດ້ຄັດເລືອກເອົາພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ຮ່ວມມືທາງ ທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ.

ຕໍ່ກັບຜົນສຳເລັດໃນປະຈຸບັນ, ກຸ່ມບໍລິສັດ ເອັສ.ທີ. ກຣຸບ ຈຳກັດ, ຍັງພະຍາຍາມສ້າງຄວາມເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕ ໃນ ອະນາຄົດ ໂດຍການ ເປັນຜູ້ຮ່ວມມືທາງທຸລະກິດ, ການເຮັດທຸລະກິດຮ່ວມກັນ ແລະ ການຮ່ວມມື.

 

|

 

ຄູ່ຮ່ວມການລົງທຶນ

ກິດຈະກຳ:

ຄັງຮູບພາບ
ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ພາບບັນຍາກາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright ® 2011 S.T. Group Co.,Ltd.