Icewall Tailwind HTML Admin Template

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເນີນ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເນີນ 01 ແລະ 03
ພາຍໄຕ້ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນພັດທະນາພະລັງານ 2020-2025 ພັກ ແລະ ລັດໄດ້ກໍານົດໃຫ້ປະເທດເຮົາກາຍເປັນສູນກາງພະລັງງານໄຟຟ້າແຫ່ງ ພູມມີພາກປະຊາຄົມອາຊ້ຽນ (Battery of ASEAN) ລັດທະບານໄດ້ມີການສົ່ງເສີມການສຳລວດ ແລະ ກໍ່່ສ້າງເຂື່່ອນໄຟຟ້າໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

Dark Mode