Icewall Tailwind HTML Admin Template

ກ່ຽວກັບ

ຄຳຄິດເຫັນ

ກ່ຽວກັບ

ບໍລິສັດ ເອັສ.ທີ. ກຣຸບ ຈຳກັດ, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1994 ດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກ: ນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ, ຮ້ານຄ້າປອດພາສີ, ໂຄງການໄຟຟ້າ ພະລັງນ້ຳຕົກ, ໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ອຸດສະຫະກຳຢາສູບ, ໂຮງເລື່ອຍ, ໂຮງງານຜະລິດນ້ຳດຶ່ມ ແລະນ້ຳໝາກໄມ້, ຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງສຳອາງ, ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ, ໂຮງແຮມ ແລະຣີສອດ ແລະອື່ນໆ...

ຕິດຕໍ່

ສະຖານທີ່

ຕິດຕໍ່: ບໍລິສັດ ເອັສ.ທີ. ກຣຸບ ຈຳກັດ.

02 ຖະໜົນສຸພານຸວົງ
ບ້ານ ເມືອງວາທ່າ
ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: (856-21) 520140
ແຟັກ: (856-21) 214431

Dark Mode